متولد سال 1218 در اصفهان
ورزش را از 12 سالگی شروع و ابتدا فوتبال و سپس به والیبال علاقه مند شد و این رشته را به صورت حرفه ای دنبال كرد.
در 16 سالگی و در دبیرستان سعدی به طور جدی والیبال را آغاز كرد و سپس به دبیرستان نشاط رفته و عضو اصلی تیم دبیرستان و سپس تیم منتخب آموزشگاه ها شد.
بعد از دبیرستان وارد دانش سرای تربیت بدنی شده و به صورت جدی تر والیبال را دنبال نمود. درسال 1340 به عضویت تیم والیبال استان اصفهان پذیرفته شد و در مسابقات قهرمانی كشور شركت نمود.
درسال 1340 موفق به اخذ كارت مربیگری درجه 3 شد و از همان زمان حرفه مربیگری را آغاز و هنوز ادامه دارد.