متولد سال 1326 در اصفهان.
اولین بار والیبال را در دبیرستان ادب و تحت راهنمایی هایی شادروان كلانتر آغاز نمود. درسال 1343 به عضویت تیم دارائی اصفهان درآمده و طی سالیان متعدد فقط در این تیم باشگاهی بازی كرد. فارغ التحصیل دانشكده ادبیات دانشگاه اصفهان در سال 1349 بوده و عضو تیم منتخب دانشگاه اصفهان گردید. از سال 1351 به استخدام سازمان تربیت بدنی استان اصفهان درآمده و طی سالیان متعدد معاون اداره مربوطه بود و درسال 1380 به درجه بازنشستگی نایل آمد. ایشان حدود 12 سال رئیس هیئت والیبال استان اصفهان بود و مربی تیم های دخانیات اصفهان، خیریه همدانیان نیز بود.