متولد سال 1323 اصفهان
با والیبال در دبیرستان علیه و هدایت آقای صمدانی آشنا شد. سپس به دبیرستان هراتی رفته كه معلمین ورزش آقایان نجفی و برجیان بودند و به عضویت تیم آموزشگاه های اصفهان درآمد. درسال 1335 به عضویت تیم جوانان دارائی اصفهان درآمده و تا سال 1345 عضو ثابت تیم والیبال این باشگاه بود. مربیان باشگاه احمدی، نجفی و قاضی نور بودند.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393