متولد سال 1336 اصفهان.
با والیبال در هنرستان هنرهای زیبا و تحت راهنمایی های قدرت اله هورمند آشنا شد. در تیم های آموزشگاه های اصفهان بازی كرده در سال 1359 بعنوان معلم ورزش بخدمت آموزش و پرورش اصفهان درآمد. آقای مهدی منتظر و حاج حیدر دهقانی به ورزش اصفهان خدمت زیادی كرده اند. برای اولین بار مربی تیم دبستان شهید علی محمد چیتی شد. درسال 1369 مربی تیم منتخب والیبال راهنمایی استان اصفهان شد. سالها ادامه داشت. درسال 1365 تیم كه مدت دو سال در مسابقات شركت داشت را تأسیس نمود و مربی آن بود.درسال 1382 رئیس انجمن آموزشگاه های استان اصفهان شد و هنوز ادامه دارد. در حال حاضر كانون والیبال دارد و به آموزش نوجوانان و جوانان ادامه می دهد.

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393