نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟


آمار:

حتماً اقدام شود
آرا: 4
100%  
خیلی تأثیر گذار نیست
آرا: 0
0%  
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد
آرا: 0
0%  

تعداد آرا   4
شروع رأی گیری   شنبه, 15 شهریور 1393
پایان رأی گیری   پنج شنبه, 28 اسفند 1393

نظر سنجی

نظر شما در مورد ارائه خدمات الکترونیکی از طریق سایت چیست؟

حتماً اقدام شود - 100%
خیلی تأثیر گذار نیست - 0%
آسیب این کار بیشتر از منفعت آن می باشد - 0%

تعداد آراء: 4
زمان شرکت در این نظر سنجی به پایان رسیده است. در تاریخ: پنج شنبه, 28 اسفند 1393